Page 7 - Pelan Strategik ICT (ISP) JMG 2016 - 2020
P. 7

PELAN STRATEGIK ICT 2016-2020
                                 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG)


                       2.0 SKOP PROJEK          Skop pelaksanaan projek pembangunan ISP JMG 2016 – 2020 merangkumi

          empat (4) perkara utama iaitu:

             a.   Keperluan ICT yang melibatkan pengguna, rangkaian dan

                 keselamatan, peralatan ICT, sistem aplikasi dan pengurusan
                 maklumat;


             b.   Keperluan penggunaan implementasi ICT di JMG dan kolaborasi
                 dengan NRE serta jabatan dan agensi lain;


             c.   Meneruskan apa yang telah dilaksanakan di dalam Rancangan
                 Malaysia yang terdahulu dengan pendekatan yang bersesuaian

                 dan belanjawan tahunan yang disediakan; dan

             d.   Menyediakan Pelan Strategik ICT JMG bagi tempoh 2016 –

                 2020.         Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia                        2
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12