Page 10 - Pelan Strategik ICT (ISP) JMG 2016 - 2020
P. 10

PELAN STRATEGIK ICT 2016-2020
                                 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG)

                    4.0 TADBIR URUS PROJEK


         Bagi  memastikan   keberkesanan   serta  kejayaan   pelaksanaan   projek
         pembangunan ISP JMG 2016 – 2020, satu (1) struktur tadbir urus telah

         diwujudkan seperti berikut:

         Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia                        5
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15