Page 6 - Pelan Strategik ICT (ISP) JMG 2016 - 2020
P. 6

PELAN STRATEGIK ICT 2016-2020
                                 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG)


                        1.0 PENGENALAN         Sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ke–10 (RMKe–10) 2011 – 2015,

         pelbagai inisiatif ICT telah dilaksanakan dalam usaha mentransformasi negara
         untuk menjadi sebuah negara berekonomi digital dan berinovatif.


         Susulan daripada itu, dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe–11)

         2016 – 2020, tumpuan akan diberikan untuk memacu ICT dalam ekonomi

         berasaskan pengetahuan melalui inovasi dan produktiviti bagi meningkatkan
         daya saing dan penjanaan kekayaan.


         Sehubungan itu, perancangan dan penyelarasan pelaksanaan inisiatif ICT

         adalah amat perlu di dalam organisasi bagi memastikan inisiatif tersebut adalah

         koheren dan selari dengan hala tuju strategik sesebuah organisasi.


         Justeru itu, Cawangan Pengurusan Maklumat (CPM) Jabatan Mineral dan
         Geosains Malaysia (JMG) mengambil inisiatif untuk membangunkan Pelan

         Strategik Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication
         Technology Strategic Plan (ISP)) JMG 2016 – 2020. Dokumen ini akan

         menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan projek ICT di JMG berdasarkan
         pelan tindakan ICT dalam pelbagai bentuk program dan aktiviti.         Pembangunan ISP JMG 2 0 1 6    –  2 0 2 0  ini dibuat secara dalaman dan
         mengambil m a s a  lima bulan untuk dimuktamadkan.


         Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11