Page 4 - Pelan Strategik ICT (ISP) JMG 2016 - 2020
P. 4

PELAN STRATEGIK ICT 2016-2020
                                 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG)


                    PRAKATA KETUA PENGARAH
                         Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

                         Salam 1Malaysia,

                         Perancangan    Strategik   amat   penting  bagi

                         menetapkan    hala   tuju  dan   memastikan
                         keberkesanan    sistem  penyampaian   sesebuah

                         organisasi. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
                         (JMG) sebagai peneraju dalam bidang mineral dan

                         geosains negara, perlu bertindak secara strategik
         bagi mencapai kecemerlangan yang diharapkan oleh stakeholders dan pelanggan.

         Bagi mencapai hasrat tersebut, JMG telah mewujudkan Pelan Strategik Teknologi

         Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology Strategic
         Plan (ISP)) JMG 2016 – 2020 yang diharapkan akan dapat melicinkan lagi proses

         pengurusan ICT (Information and Communication Technology) sedia ada demi
         menyokong hasrat Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) untuk

         mencapai kecemerlangan dalam pengurusan dan pemuliharaan sumber asli dan
         alam sekitar.


         Perancangan yang terkandung dalam ISP JMG ini bertujuan untuk menghadapi
         cabaran-cabaran terutama dalam tempoh lima (5) tahun akan datang termasuk

         pelan pengurusan dan perancangan projek ICT yang efektif serta efisien ke arah

         mengoptimumkan penggunaan teknologi hijau yang berpacukan data dan sejajar
         dengan visi dan misi Jabatan.


         Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak
         yang telah memberi kerjasama di dalam usaha menyediakan ISP JMG ini.
         DATUK MIOR SALLEHHUDDIN BIN MIOR JADID
         Ketua Pengarah
         Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia
         14 Februari, 2017
         Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia                        ii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9