Page 5 - Pelan Strategik ICT (ISP) JMG 2016 - 2020
P. 5

PELAN STRATEGIK ICT 2016-2020
                                 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG)


              PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

                         Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
                         Salam 1Malaysia,


                         Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke
                         hadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnia dan

                         hidayah-Nya maka dapat kita menghasilkan Pelan
                         Strategik Teknologi Maklumat dan Komunikasi

                         (Information  and  Communication    Technology
         Strategic Plan (ISP)) JMG 2016 – 2020. Saya menyeru agar semua warga JMG

         dapat menghayati hala tuju ICT yang ditetapkan, memberikan komitmen penuh

         serta sama-sama berusaha dengan gigih bagi memastikan program ICT yang
         dirancang dapat direalisasikan bagi menyokong visi dan misi JMG.


         Pada masa kini, ICT merupakan pemangkin utama di dalam memberi sumbangan
         besar dan bermakna kepada transformasi sektor awam. ISP JMG 2016-2020 telah

         menggariskan empat (4) teras strategik ICT yang akan dijadikan asas dalam
         perancangan ICT Jabatan. Teras-teras tersebut ialah Memperkasakan

         Perkhidmatan digital bersepadu dan berpacukan data, Memperkasakan
         Perkhidmatan infrastruktur dan keselamatan siber, Tadbir Urus ICT yang

         kolaboratif dan dinamik dan Pemantapan modal insan dan pembudayaan ICT.

         Berdasarkan teras-teras ini, sebanyak  11 strategi dan 27 program ICT telah
         dikenalpasti bagi pengukuhan pelaksanaan ICT JMG bermula tahun 2016 hingga

         2020.

         Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak

         yang telah memberi kerjasama di dalam usaha menyediakan ISP JMG ini.


         HAJI SHAHAR EFFENDI BIN ABDULLAH AZIZI
         Timbalan Ketua Pengarah, Korporat dan Ekonomi Mineral.
         Merangkap Ketua Pegawai Maklumat (CIO),
         Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia

         14 Februari, 2017         Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia                        iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10