Page 3 - Pelan Strategik ICT (ISP) JMG 2016 - 2020
P. 3

PELAN STRATEGIK ICT 2016-2020
                                 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG)                          KANDUNGAN                                                muka surat

         KANDUNGAN .......................................................................................................... i
         PRAKATA KETUA PENGARAH ............................................................................. ii
         PRAKATA KETUA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) .................................... iii

         1.0  PENGENALAN ............................................................................................. 1

         2.0  SKOP PROJEK ............................................................................................ 2
         3.0  PENDEKATAN PROJEK .............................................................................. 3
         4.0  TADBIR URUS PROJEK .............................................................................. 5

         5.0  VISI, MISI DAN OBJEKTIF STRATEGI JMG ............................................... 6
         6.0  VISI, MISI ICT JMG ...................................................................................... 7

         7.0  TERAS STRATEGIK ICT ............................................................................. 8
         8.0  TERAS STRATEGIK ICT DAN FOKUS UTAMA RMKe-11 ......................... 9

         9.0  INISIATIF STRATEGIK ICT ....................................................................... 10
         10.0 PELAN TINDAKAN..................................................................................... 11

         11.0 PELAN PELAKSANAAN ............................................................................ 20
         12.0  FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN ................................................................ 22

         13.0  PENUTUP .................................................................................................. 24
         LAMPIRAN ........................................................................................................... 25
         Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
   1   2   3   4   5   6   7   8