Bagi melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggungjawabkan serta menangani isu-isu strategik dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan, empat objektif strategik utama telah dikenalpasti iaitu:

  1. Memperkukuh kapasiti organisasi dan memperkasa pengurusan modal insan bagi menerajui perubahan.
  2. Memperkukuh pengurusan dan pembangunan sumber mineral yang komprehensif untuk memacu ekonomi negara dan kesejahteraan alam sekitar.
  3. Memantap pelaksanaan perkhidmatan geosains berkepakaran tinggi ke arah pembangunan mampan dan peningkatan kesejahteraan hidup.
  4. Memperkasa penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C) untuk memajukan industri mineral negara.