Bagi mencapai Visi, Misi dan Objektif yang ditetapkan, JMG dipertanggungjawabkan dengan peranan utama seperti berikut:-

  1. Mengendali eksplorasi mineral secara sistematik.
  2. Mengendali penyiasatan pelbagai bidang geosains seperti pemetaan geologi, sumber air bawah tanah, geologi kejuruteraan, bencana geologi, geologi alam sekitar, geologi marin, geofizik, dan bidang-bidang geosains lain secara sistematik.
  3. Menyedia perkhidmatan analisis geokimia dan ujian fizikal bahan batuan dan mineral.
  4. Bertindak sebagai bank data nasional bagi semua maklumat berkaitan dengan geosains dan sumber mineral negara.
  5. Mengumpul, menganalisis dan menyebarkan data dan maklumat berkaitan eksplorasi mineral, perlombongan dan aktiviti  yang berkaitan.
  6. Menyedia perkhidmatan nasihat teknikal dan kepakaran dalam bidang mineral, geosains, perlombongan dan pengkuarian.
  7. Membantu dan bekerjasama dengan pihak swasta dan industri dalam usaha pembangunan sektor mineral.
  8. Menentukan supaya aktiviti perlombongan mineral serta aktiviti lain yang berkaitan dengannya dijalankan dengan cara yang selamat, cekap dan sistematik.
  9. Melaksana dasar dan arahan Kerajaan berhubung dengan industri mineral dan geosains, disamping mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan.
  10. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D), pemindahan teknologi, pembangunan sumber mineral serta mempromosi hasil penyelidikan supaya digunapakai oleh pihak industri.