Selain menjalankan pengawalseliaan dan pemantauan ke atas operasi perlombongan dan pengkuarian, JMG juga berperanan memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak Berkuasa Negeri, agensi kerajaan serta pihak swasta berkaitan dengan pembangunan industri mineral.

Sejumlah 648 permohonan baru/pembaharuan untuk Lesen Carigali/Lesen Penjelajahan dan Pajakan Melombong, 86 permohonan untuk tapak kuari dan 29 Laporan Kajian Impak Alam Sekitar (EIA) telah diproses dan dibuat ulasan. Selain itu sebanyak 154 laporan teknikal lain telah disediakan kepada pelbagai agensi. Pihak jabatan juga telah mengambil tindakan terhadap 2,105 pertanyaan berkaitan aktiviti perlombongan dan pengkuarian.

Sejumlah 485 laporan pembebasan mineral telah disediakan bagi membantu pihak berkuasa membuat pertimbangan dan perancangan yang baik serta mengelakkan pemajiran dan seterusnya pembaziran enapan mineral.

Aktiviti-aktiviti lain

Pihak jabatan juga menjalankan dialog, seminar dan pameran bagi meningkatkan kesedaran pihak awam terhadap industri mineral serta juga  sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk berkaitan dengan aktiviti perlombongan dan pengkuarian. Sebanyak 24 seminar/dialog/pameran telah dibuat pada 2013.