Page 6 - Akta Pembangunan Mineral 1994

Basic HTML Version

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 525
AKTA PEMBANGUNAN MINERAL
1994
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi
pemeriksaan dan pengawalseliaan penjelajahan dan
perlombongan mineral-mineral dan bijih-bijih mineral
dan bag i perkara-perkar a lai n yan g berkaita n
dengannya.
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG
oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan
Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan
dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
BAHAGIAN I
PERMULAAN
1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pembangunan
Mineral 1994 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada
tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui
pemberitahuan dalam
Warta.
(2) Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia;
bagaimanapun Menteri boleh melalui perintah
menggantung kuatkuasa keseluruhan atau mana-mana
peruntukan Akta ini di mana-mana Negeri.
2. Akta ini hendaklah terpakai bagi pemfosikan,
pendulangan, pencarigalian, penjelajahan, perlom-
bongan dan pemprosesan mineral-mineral dan bijih-bijih
mineral dan bagi lombong-lombong, mineral-mineral
dan bijih-bijih mineral amnya.
Tajuk
ringkas, mula
berkuatkuasa
dan
pemakaian.
Pemakaian
bagi
pemfosikan,
pendulangan,
dsb.